Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

1. Obecná ustanovení

 

Tyto Obchodní podmínky stanoví podmínky pro nákup zboží přes webové stránky prodávajícícho www.skolnisvaca.cz a doručení objednaného zboží kupujícímu. Vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (dále společně též jako „smluvní strany“) se řídí těmito Obchodními podmínkami a dále příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetových stránek www.skolnisvaca.cz a kupující svou registrací potvrzuje, že se s těmito Obchodními podmínkami seznámil. Znění těchto Obchodních podmínek je prodávající oprávněn změnit. O změnách Obchodních podmínek se prodávající zavazuje kupujícího řádně a dostatečně informovat. Nové znění Obchodních podmínek je účinné dnem jejich zveřejnění. Má se za to, že kupující, který provedl objednávku po nabytí účinnosti nových Obchodních podmínek, s těmito Obchodními podmínkami souhlasí.

 

Prodávajícím se rozumí provozovatel internetovových stránek www.skolnisvaca.cz, kterým je společnost ZJ Catering s.r.o., sídlem Na Zámku 655, 250 81 Nehvizdy, IČ:05225388, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 260201

 

Kupujícím se rozumí fyzická osoba, která provedla registraci na stránkách www.skolnisvaca.cz, splnila podmínky pro možnost vytvoření objednávky (tj. dobila kredit potřebný k vytvoření objednávky)  a v souladu s těmito Obchodními podmínkami provedla objednávku zboží. Tyto Obchodní podmínky se nevztahují na kupující, kteří provádějí objednávku v rámci své podnikatelské činnosti a nejsou tedy spotřebiteli podle zákona č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele. V případech, kdy kupující není spotřebitelem podle zákona, sjednávají si smluvní strany vzájemná práva a povinnosti v samostatné rámcové kupní smlouvě.

 

2. Registrace kupujícího

 

Kupující, který má zájem o vytvoření objednávky prostřednictvím stránek www.skolnisvaca.cz, je povinen učinit na internetových stránkách prodávajícího registraci. Úplnou registrací dojde k vytvoření účtu kupujícího, který je kupující oprávněn samostatně spravovat. Kupující se zavazuje uvádět v registraci úplné a pravdivé údaje. V případě změny údajů se kupující zavazuje neprodleně tyto údaje opravit. Kupující bere na vědomí, že pokud nedojde k dodání zboží kupujícímu z důvodu poskytnutí neúplných či nepravdivých údajů o kupujícím, nenese prodávající za nedodání zboží odpovědnost. Účet kupujícího je chráněn heslem. Kupující se zavazuje zachovávat mlčenlivost ohledně přístupových údajů ke svému účtu.
 

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit účet kupujícího v následujících případech:

·         nebyla -li provedena objednávka déle než 12 měsíců

·         porušuje-li kupující opakovaně obchodní podmínky či neposkytuje-li kupující opakovaně součinnost k plnění z kupní smlouvy

 

 

3. Uzavření kupní smlouvy

 

Kupní smlouva se mezi smluvními stranami, na které se vztahují tyto Obchodní podmínky, uzavírá  skrze objednávkový systém internetových stránek www.skolnisvaca.cz. V případě, že to smluvní strany shodně budou považovat za účelné, lze objednávku učinit i jiným způsobem (např. elektronickou poštou či telefonicky). Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena ve chvíli, kdy kupující odešle objednávku kliknutím na tlačítko „objednat“ a prodávající tuto objednávku beze změn akceptuje. Kupující bere na vědomí, že kupní smlouva je uzavírána s použitím komunikačních prostředků na dálku a s takovým uzavřením kupní smlouvy souhlasí. Náklady vzniklé kupujícímu v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy si kupující hradí sám.

 

 

4. Vytvoření objednávky

 

K vytvoření objednávky dochází prostřednictvím aplikace na stránkách www.skolnisvaca.cz. Kupující je před každou objednávkou povinen zadat údaje o:

 

·         škole, do které má být zboží doručeno (tuto školu vybírá kupující se seznamu škol, do kterých prodávající zboží dodává). V případě, že má           škola více budov, může být po kupujícím vyžadován i údaj o konkrétní budově.

·         jménu žáka, kterému je zboží určeno a kterému bude zboží doručeno

·         třídě, kterou žák navštěvuje

·         datu plánovaného doručení zboží

 

Kupující vybere konkrétní svačinu z nabídky a prostřednictvím tlačítka „objednat“ učiní objednávku.

Objednávku je potřeba učinit nejpozději 3dny dopředu do 10 hodin.

Již učiněnou objednávku lze zrušit či změnit nejpozději do 10 hodin předchozího pracovního dne.

Objednávka učiněná kupujícím je závazná. V případě, že nedojde k doručení objednaného zboží vinou kupujícího, nevzniká kupujícímu nárok na vrácení kupní ceny.  S ohledem na charakter objednaného zboží, kdy předmětem koupě jsou čerstvé potraviny, nelze objednané zboží doručit v náhradním či pozdějším termínu. V případě neúspěšného doručení zboží bude o neúspěšném doručení kupující informován prostřednictvím elektronické pošty na adresu, kterou kupující zadal při registraci.

Kupující bere na vědomí, že doručení je možné pouze do subjektů (škol), se kterými má prodávající uzavřenou smlouvu. Tyto subjekty jsou uvedeny na stránkách prodávajícího. Doručení zboží mimo tato zařízení není možné.

 

5. Úhrada

 

Úhrada za objednané zboží probíhá odečítáním kreditu, který představuje hodnotu v českých korunách. Kupující má možnost dobití kreditu úhradou částky vyjádřené nominální hodnotou v českých korunách na účet prodávajícího, a to buď formou bezhotovostního převodu na účet prodávajícího anebo provedením platby platební kartou. Odesláním objednávky dochází automaticky k odečítání kreditu z uživatelského účtu kupujícího. Kredit lze kupujícím kdykoliv doplnit. V případě, že  se rozhodnete dále již neobjednávat, dočerpejte svůj kredit a další kredit již nedobíjejte. Vrácení kreditu je možné pouze při ukončení školní docházky v dané škole, jehož hodnota bude převedena na české koruny a vrácena na bankovní účet kupujícího. Převod zbývající částky rovnající se výši kreditu se prodávající zavazuje učinit do deseti dnů od obdržení žádosti kupujícího.

Cena za zboží je uvedena vždy u jednotlivých položek, celková cena je stanovena součtem cen za jednotlivé položky. Celkovou cenu potvrzuje kupující vždy před samotným objednáním. Cena za zboží je konečná a obsahuje veškeré náklady prodávajícího spojené s balením a doručením zboží.

 

6. Doručení a převzetí

 

Online registrace:

Červené tlačítko [ REGISTRACE]

Vyplnit registrační formulář

Na uvedenou emailovou adresu přijde potvrzující email

Následuje automatické přihlášení

 

Dobití kreditu

Online platba

Převodem

 

Online objednání

Po přihlášení se zobrazí kalendář. Vyberte si den, na který chcete objednat svačinu a zobrazí se nabídka. Vybranou svačinu vložíte do košíku. Pro dokončení objednávky je potřeba potvrdit vybranou svačinu v košíku. Následuje odečtení dané částky a tím je objednávka odeslána.

 

Denně čerstvá výroba

Svačiny jsou vyráběny denně z čerstvých surovin v ranních hodinách před předáním dětem

 

Předání ve Vaší škole

Po dokončení registrace obdržíte informační email, ve kterém najdete i místo určené k vyzvednutí svačiny pro jednotlivé školy. Po zaplacení kreditu, obdržíte na email vystavený fakturační doklad.

-          vyhrazené právo nedodat zboží, pokud je prodlení způsobeno okolnostmi, které prodávající není schopen ovlivnit (tzn.: nehlášený výpadek elektřiny, prasknutí vodovodního potrubí, nedodání pečiva ze strany dopravce a další.) V tomto případě budou svačiny nahrazeny musli sušenkama.

-          Vlastnictví přechází na kupujícího předáním zboží.

 

7. Odstoupení od smlouvy

 

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od jejího uzavření v případě, že smlouva byla uzavřena  použitím komunikačních prostředků na dálku. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., od kupní smlouvy nelze odstoupit v případě, že je dodáváno zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíšeno s jiným zbožím. 

 

8. Odpovědnost za vady

 

Odpovědnost za vady se řídí příslušnými ustanoveními zák č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele. Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu za to, že v době, kdy kupující zboží převzal, vyhovuje toto požadavkům právních předpisů, má vlastnosti, které si strany ujednaly, je v odpovídajícím množství a hmotnosti a odpovídá jakostí nebo provedením sjednaným při uzavírání smlouvy. Kupující má povinnost se při převzetí zboží přesvědčit, zda zboží nejeví známky poškození a zda je řádně zabalené. Není-li tomu tak, kupující není povinen zboží převzít. Kupující bere na vědomí, že pokud jsou zbožím potraviny, podléhá toto zboží rychlé zkáze a je určeno k okamžité spotřebě, maximálně do  4 hodin od převzetí. Na zboží je vždy uvedeno datum spotřeby.

V případě, že na straně prodávajícího nastanou okolnosti, pro které nebude schopen dodat zboží objednané kupujícím, zavazuje se prodávající dodat po předchozí dohodě zboží jiného druhu, vždy však ve stejné či obdobné hodnotě a kvalitě. V případě, že na straně prodávajícího vznikne taková překážka, pro kterou nebude schopen dodat zboží jiného druhu ve stejné či obdobné hodnotě a kvalitě, zavazuje se prodávající dodat zboží ve vyšší kvalitě a hodnotě, a to za cenu sjednanou při uzavírání kupní smlouvy (tj. za cenu uvedenou v objednávce).

V případě, že na straně prodávajícího vznikne taková překážka či nastane taková okolnost, pro kterou nebude schopen dodat objednané zboží, a to ani zboží jiného druhu ve stejné kvalitě a hodnotě, ani ve vyšší kvalitě a hodnotě za cenu stanovenou v objednávce, má kupující nárok na vrácení celé kupní ceny. 

 

9. Prohlášení o ochraně osobních údajů a dat

 

Informace o kupujících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka vymazat z databáze prodávajícího. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje kupujících prodávající nepředává žádné další osobě. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.

 

10. Závěrečná ustanovení

 

Prodávající a kupující se dohodli, že veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat primárně formou elektronické pošty, kdy doručovací adresou kupujícího je elektronická adresa uvedená kupujícím při registraci. Elektronická adresa prodávajícího pro komunikaci s kupujícím je skolnisvaca@seznam.cz

 

Prodávající prohlašuje, že je oprávněn ke své činnosti, není ve své činnosti rozhodnutím správního orgánu nijak omezen a disponuje rozhodnutími příslušných správních orgánů, které povolují veškerou jeho činnost.

 

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky obchodních podmínek vyžadují písemnou formu, přičemž účinnosti nabývají tyto změny dnem zveřejnění.

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné ode dne 24.6.2016

 

 

 

 

 

Jana Hubená                                                      Zuzana Mostecká

jednatelka                                                            jednatelka

X

Přihlášení

Zapoměli jste heslo?
zašleme vám nové na vaši
emailovou adresu